Visie en zorgbeleid

Op deze pagina vind je belangrijke achterliggende informatie over onze school: onze visie, waarvoor we staan en waarvoor we samen met onze leerlingen willen gaan.

Onze visie

De visie van onze school stellen we graag voor in de vorm van een hartje, opgebouwd uit belangrijke kernwoorden.

Woordenwolk met kernwoorden uit de visie van De Droomballon, in de vorm van een hartje

Samen

 • We zijn samen verantwoordelijk voor je kind. We vinden het heel belangrijk om in overleg te gaan met jou als ouder, je kind en eventuele externen.
 • Een goede interactie tussen je kind en de leerkracht, die ook rekening houdt met de thuissituatie, is noodzakelijk om tot succesvolle oplossingen te komen. 
 • We zetten ook heel hard in op ‘samen school maken’. We organiseren  heel wat activiteiten voor de hele basisschool. Op deze manier voelt elke Droomballonner zich sterk betrokken bij het schoolgebeuren.
 • We zorgen voor leersituaties die voor je kind herkenbaar zijn. De kinderen staan centraal. Je kind moet zich op de eerste plaats veilig en goed voelen op onze school. 
 • De doelen van het basisonderwijs hebben niet enkel betrekking op kennis opdoen. Ook het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes met betrekking tot verschillende werkelijkheidsgebieden zijn belangrijke doelstellingen. 
 • Daarnaast moet 'leren leren', 'probleemoplossend denken' en 'sociale vaardigheden' door de basisschool heen in verschillende leergebieden aandacht krijgen.

Talenten

 • Alle aspecten van de persoonlijkheid van je kind moeten via de aangeboden activiteiten in hun ontwikkeling worden gestimuleerd en dit op evenwichtige wijze. 
 • Aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming houdt in dat we zorgen voor een evenwichtig aanbod en een evenwichtige activiteitenplanning.
 • We houden in ons aanbod niet alleen rekening met de verschillende  ontwikkelingsterreinen maar ook met de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling.
 • Samen willen we de talenten van je kind ontdekken en versterken.
 • We willen als school ook de talenten van ons eigen leerkrachtenkorps optimaal gebruiken. 
 • We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal op hun eigen wijze laten schitteren.

Op maat

 • We creëren soepele overgangen van kleuter naar lager en tussen de verschillende leeftijdsgroepen.
 • We proberen ons onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden van je kind.
 • Dit doen we door:
  • gesprekken te organiseren
  • elk kind de juiste begeleiding en uitdaging aan te bieden via binnenklasdifferentiatie
  • systematisch na te denken over onze eigen praktijk
  • de ouders bij het schoolgebeuren te betrekken
  • open te staan voor nieuwe inhoudelijke vormen van onderwijsondersteuning en -remediëring.
 • We leggen de lat hoog, maar deze kan voor iedere leerling anders liggen.
 • We willen dat je kind zich goed en geaccepteerd voelt op school, er functioneert en plezier beleeft.

Doen

 • Actief leren gaat van je kind zelf uit en wordt spontaan als betekenisvol ervaren. Jouw kind heeft belang bij wat het doet en gaat daarom volledig op in het anticiperen op en oplossen van problemen.
 • De sociale interactie tussen leraar en je kind en tussen leerlingen onderling is een essentieel  onderdeel van dit interactief proces.
 • Om actief leren op school te stimuleren, creëren we realistische en betekenisvolle probleemsituaties (contexten) binnen de leersituatie.
 • We gaan vooral veel dingen DOEN.

Groeien

 • Je kind zit 10 jaar op onze school. Samen gaan we op pad en zien we hem/haar groeien. Dit niet enkel op fysiek vlak.
 • We stemmen ons onderwijs af op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van je kind. Dit zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud.
 • We maken de drempels tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen leergebieden, tussen thuis- en schoolervaringen van je kind zo laag mogelijk.
 • Onze leerkrachten streven naar vlotte overgangen door:
  • te zorgen voor gelijkgerichtheid
  • een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn te stimuleren
  • afspraken te maken en deze na te komen

Pedagogisch project

Beginsituatie

De doelgroep van onze school is de groep leerplichtige kinderen die gewoon basisonderwijs volgen. We respecteren de rechten van de mens en de rechten van het kind en werken binnen een multicultureel onderwijsconcept. We brengen de kinderen de gedachte bij van het Europees burgerschap en vragen aandacht voor het mondiale gebeuren.

De drempel voor ouders en kinderen zal zo laag mogelijk gehouden worden.

Het schoolbestuur volgt de eisen van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement Onderwijs, in verband met ontwikkelingsdoelen, eindtermen  en de regelgeving op het gebruik van de onderwijstijd.

Pedagogisch-didactische organisatie

We organiseren een jaarklassensysteem dat flexibel toegepast wordt, zodat klasoverschrijdende activiteiten en werken met anders samengestelde groepen mogelijk is. In die organisatie geven we aandacht aan de organisatie van de zorg, onder meer door het onttrekken van lestijden aan het pakket.

Het schoolbestuur kiest zelf zijn pedagogisch didactisch model en de pedagogische methodes. Daarbij houden we rekening met de actuele ontwikkelingen in pedagogiek en didactiek. De concrete uitwerking wordt uitgeschreven in het schoolwerkplan.

In het schoolwerkplan worden, naast de opgelegde items, minimaal  bepalingen  opgenomen  over leerprocessen (media, didactische werkvormen, groeperingsvormen en leerinhouden), evaluatie en de rol van participanten.

De school volgt de leerplannen van OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten).

Doelstellingen

De personeelsleden zetten zich actief in voor de realisatie en opvolging van het pedagogisch project. 

Ze werken mee aan een dynamische visie op onderwijs en maatschappij in functie van de geografische, historische, culturele en socio-economische elementen die lokaal belangrijk zijn. 

Zij werken aan hun kind-, klas-, team- en schoolbetrokkenheid.

We geven aandacht aan al de leergebieden en integreren daarin het leren leren en de sociale vaardigheden. 

We streven naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind :

Kinderen verschillen enorm van elkaar. Daarom voorzien we binnen de klas of klasoverschrijdend:

 • onderwijs dat rekening houdt met de leefwereld van je kind
 • een leeraanbod dat voorziet in differentiatie, verdieping en parallelle strategieën, bv. werken in differentiatiegroepen, remediëringsmateriaal, ...
 • aandacht voor nieuwe technologieën om alle kinderen de kans te geven om met nieuwe media om te gaan
 • respect voor het verschil in oorsprong en ontwikkeling: kinderen uit andere landen trachten we in de groep te integreren. We grijpen de aanwezigheid van kinderen met een andere culturele achtergrond aan als een kans op verrijking van het schoolse aanbod.
 • openheid door inkijk, inzicht en inspraak, en dit voor en met alle onderwijsparticipanten,   ook externe specialisten.

We stellen ons neutraal op tegenover de keuze van de ouders op levensbeschouwelijk, politiek en filosofisch vlak. Wij trachten mogelijke vormen van discriminatie te doorbreken, bijvoorbeeld naar afkomst, geslacht, sociale status.

Missie

Wat is onze opdracht?

 • Talenten ontplooien

Op De Droomballon geloven we dat alle kinderen een natuurlijke drang hebben tot leren en zelfontplooiing. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Elk kind ontwikkelt daarbij zijn of haar talenten en doet dat op een eigen manier. We willen alle kinderen doen stralen! We dagen ze uit te laten zien wat ze kunnen en willen.

 • Groeikansen creëren op maat

We creëren een inspirerende en veilige leeromgeving waarin kinderen zich prettig én competent voelen. Dat zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen leren en zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige individuen die vol zelfvertrouwen hun weg kiezen.

 • Samenwerken

We vinden het belangrijk dat kinderen, leerkrachten en ouders van en met elkaar leren. De Droomballon wil kinderen stimuleren zich te ontwikkelen tot creatieve wereldburgers die zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. 

fotosictkleuterklasnews-01onze-schoolwereldklaszorgklasklassenpraktisch