Samen school maken

Onze leerlingen en ouders mogen natuurlijk ook hun steentje bijdragen aan hoe onze school werkt. Wij waarderen de inbreng en inzet van onze leerlingenraad, ouderraad en schoolraad enorm. Samen maken we onze school nog fijner, voor iedereen.

Leerlingenraad

Elk jaar kunnen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad. Ze voeren campagne na goedkeuring door de ouders of begeleiders.  De kinderen vanaf het derde leerjaar kiezen dan welke kandidaten zetelen in onze leerlingenraad. Wij verkiezen de naam ‘ministerraad’. We zien het groots.

In deze raad zetelen de pedagogisch directeur en 6 leerlingen: 

 • de koning 
 • de koningin
 • de minister van sportieve en gezonde zaken
 • de minister van culturele en feestelijke zaken
 • de minister van sociale en binnenlandse zaken
 • de minister van milieu en veiligheidszaken  

Ze komen niet samen om gezellig en doelloos wat te kletsen. De kinderen engageren zich individueel en in groep, houden zich aan een strikte deadline, brengen verslag uit aan hun achterban en boeken resultaten.

We zetten hen aan tot meedenken in het belang van de hele school. Daarna helpen ze ons effectief om een aantal zaken uit te werken en te realiseren. Dit gebeurt steeds in samenwerking met de werkgroepen van het leerkrachtenteam. De directeur maakt het verslag op en stuurt dit door naar de leden van de leerlingenraad. Deze verslagen worden zorgvuldig bewaard, getoetst aan de realiteit en maken deel uit van ons schoolwerkplan.

Ouderraad

Alle ouders zijn welkom in onze ouderraad. Deze raad zoekt elk jaar enthousiaste en dynamische ouders die samen met de directie, het leerkrachtenteam en de kinderen willen bouwen aan een democratische, eigentijdse en verdraagzame school waar iedereen zichzelf kan zijn. Concreet streven we naar een vertegenwoordiging van ouders zowel uit de klassen van de lagere afdeling als uit de kleuterklassen.

De ouderraad houdt ongeveer 5 keer per schooljaar een vergadering waarop: 

 • we van gedachten wisselen over alles wat de school en/of de kinderen aangaat
 • we acties en activiteiten voorbereiden (bv. sinterklaasfeest, schoolfeest, paddenstoelenfeest, kerstmarkt...)

Daarnaast verzorgt de ouderraad de praktische ondersteuning tijdens de feesten op school. De opbrengst gaat rechtstreeks naar materialen voor onze kinderen (bv. speeltuig, zandbak, afdak, ICT-materiaal,...) en het inrichten van infoavonden.

Iedereen is van harte welkom op de activiteiten. Wie liever niet vergadert, kan gerust een steentje bijdragen tijdens één van de vele activiteiten. Alles mag, niks moet. 

Wil je graag deel uitmaken van deze dynamische ploeg? Mail dan naar ouderraad@droomballon.be en stel je kandidaat. We verwelkomen je met open armen. 

Schoolraad

Elke school heeft een schoolraad. De schoolraad is een officieel orgaan dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende geledingen: 

 • de ouders 
 • de leerkrachten 
 • de lokale gemeenschap (vertegenwoordigers uit de omgeving van de school, zoals iemand van de jeugdbeweging of een andere vereniging)

Naast deze mensen nemen ook andere betrokkenen van de school deel aan de vergadering. Deze personen hebben geen stemrecht. De directeur behoort tot deze groep. 

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. De directeur geeft meestal bij elke vergadering een stand van zaken.

De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Denk aan het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, verbouwingswerken aan de school ... Jaarlijks keurt de schoolraad ook de facultatieve verlofdagen goed.

De raad komt ongeveer 3 keer per jaar samen. Na 4 jaar loopt een legislatuur af en moeten de leden herverkozen worden of moeten er nieuwe verkiezingen georganiseerd worden. 

Wil je als ouder toetreden tot de schoolraad? Vraag meer informatie bij de ouderraad via ouderraad@droomballon.be.

Wil je een kandidatuur als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap indienen? Wend je dan tot de directie via directie@droomballon.be.

fotosictkleuterklasnews-01onze-schoolwereldklaszorgklasklassenpraktisch