Externe partners

Als school werken we samen met een aantal externe partners, om onze leerlingen nog beter te kunnen begeleiden en ondersteunen. Hier vind je een overzicht van de partners waar we op vaste basis mee samenwerken.

CLB

Het CLB is het centrum voor leerlingenbegeleiding. Wij werken samen met GO! CLB Prisma. 

Een CLB kan helpen bij vragen over:

  • leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren ...
  • de onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
  • psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...
  • preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, overgewicht ...

Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de leerling, ouders of van de school. Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding en ondersteuning vragen. Als de school het nodig vindt om een leerling door te verwijzen naar het CLB, zullen we dit eerst bespreken met de leerling en de ouders.

Als leerling of ouder kan je in 2 situaties de begeleiding van een centrum niet weigeren:

  • bij problematische afwezigheden
  • deelname aan een systematisch contact (vroeger werd dit medisch onderzoek genoemd)

Contact

GO! CLB Prisma

Dr. A. Verdurmenstraat
2
9100
Sint-Niklaas

Therapeuten

In bepaalde gevallen zal de klas- en zorgleerkracht voorstellen om een externe therapeut in te schakelen. Zij werken dan op een specifiek (leer)probleem. Denk aan logopedisten, kinesisten, psychologen, artsen … We zetten als school zeer sterk in op een goede samenwerking. Onze school heeft een lijst van therapeuten uit de buurt. Deze kan je krijgen bij de zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren. Let wel op: therapie tijdens de lesuren is enkel in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Dit is wettelijk bepaald. 

Ondersteuningsnetwerk

Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen het gewoon basisonderwijs en het buitengewoon onderwijs. 

Soms is de zorg in de klas en met de zorgleerkracht niet voldoende. Dan is er uitbreiding van zorg nodig.  Onze school kan dan extra expertise voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften inschakelen. Deze experten zijn leerkrachten bijzonder onderwijs, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten,… Ze gaan samen met de leerkracht op zoek naar manieren om je kind zo goed mogelijk te helpen. 

Wij werken samen met 2 ondersteuningsnetwerken: 

  • Enter4: zij ondersteunen kinderen met een motorische beperking 
  • Plus2: zij ondersteunen leerlingen met een motorische beperking, autisme, gedrags- en leermoeilijkheden, taal- en spraakstoornissen … 

Spreek gerust de zorgcoördinatoren aan als je hier informatie over wenst.

OVSG en pedagogische begeleidingsdienst

We zijn een stedelijke basisschool. Onze onderwijskoepel is het OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten). Binnen deze koepel kunnen we als school gebruik maken van de pedagogische begeleidingsdienst (PBD). 

Deze dienst wil:

  • het beleid van de school versterken
  • de professionalisering van het onderwijspersoneel bevorderen

Meer info over onze pedagogische begeleidingsdienst vind je hier.

Contact

OVSG vzw

Bischoffsheimlaan
1-8
1000
Brussel
fotosictkleuterklasnews-01onze-schoolwereldklaszorgklasklassenpraktisch