Beginsituatie

De doelgroep van de school is de groep leerplichtige kinderen die gewoon basisonderwijs volgen. De school zal de rechten van de mens en de rechten van het kind eerbiedigen en werken binnen een multicultureel onderwijsconcept. De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europees burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren. De drempel voor ouders en kinderen zal zo laag mogelijk gehouden worden. Het schoolbestuur volgt de eisen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, i.v.m. ontwikkelingsdoelen, eindtermen en de regelgeving op het gebruik van de onderwijstijd.

Pedagogische-didactische organisatie

De school organiseert zich in een jaarklassensysteem dat flexibel toegepast wordt, zodat klasoverschrijdende activiteiten en werken met anders samengestelde groepen mogelijk zijn. Vooral in de kleuterschool werken we soepel en gemengd. In die organisatie zal aandacht gegeven worden aan de organisatie van de zorgbreedte, onder meer door het onttrekken van lestijden aan het pakket. We streven onderwijs op maat na, om zoveel mogelijk kinderen alle (onderwijs)kansen te kunnen bieden. Het schoolbestuur kiest zelf zijn pedagogisch-didactisch model en de pedagogische methodes. Daarbij wordt rekening gehouden met de actuele ontwikkelingen in pedagogiek en didactiek. De concrete uitwerking wordt uitgeschreven in het schoolwerkplan. In het schoolwerkplan worden, naast de opgelegde items, minimale bepalingen opgenomen over leerprocessen (media, didactische werkvormen, groeperingsvormen en leerinhouden), evaluatie en de rol van participanten. De school volgt de leerplannen van O.V.S.G., dat is het officiële Onderwijssecretariaat van de Vlaamse steden en gemeenten.

Doelstelling

Het pedagogisch project houdt voor de personeelsleden de verbintenis in om zich actief in te zetten voor de realisatie en de navolging ervan. De personeelsleden werken mee aan een dynamische visie op onderwijs en maatschappij in functie van de lokale geaardheid, de geografische, historische, culturele en socio-economische elementen die lokaal belangrijk zijn. Zij werken aan hun kindbetrokkenheid, groep- of klasbetrokkenheid, team- en schoolbetrokkenheid. De school geeft, overeenkomstig haar aanwending van de onderwijstijd, evenredige aandacht aan al de leergebieden en integreert daarin het leren leren en de sociale vaardigheden. Geïntegreerde werkperiodes zijn mogelijk, al dan niet als project uitgewerkt.

Er dient te worden gestreefd naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind :
Kinderen verschillen enorm van elkaar. Daarom wordt er binnen de klas of klasoverschrijdend voorzien in:
  • onderwijs dat rekening houdt met de leefwereld van het kind;
  • een leeraanbod dat voorziet in differentiatie, verdieping en parallelle strategieën, bv. werken in niveaugroepen, remediëringsmateriaal, enz.
  • aandacht voor nieuwe technologieën, onder andere met de bedoeling alle kinderen de kans te geven om met nieuwe media om te gaan;
  • respect voor het verschil in oorsprong en ontwikkeling: kinderen uit andere landen tracht men in de groep te integreren; men grijpt de aanwezigheid van kinderen met een andere culturele achtergrond aan als een kans op verrijking van het schoolse aanbod;
  • openheid door inkijk, inzicht en inspraak, en dit voor en met alle onderwijsparticipanten, inbegrepen externe specialisten.
  • De school stelt zich neutraal op tegenover de keuze van de ouders op levensbeschouwelijk, politiek en filosofisch vlak. Zij tracht mogelijke vormen van discriminatie te doorbreken, bijvoorbeeld naar afkomst, geslacht, sociale status.

Stedelijke Basisschool De Droomballon - Gijselstraat 35 - 9100 Nieuwkerken-Waas - TEL. 03/778.38.90 - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.